תקנון חברים – איגוד המרקום

 1. שם האיגוד:

איגוד המרקום הישראלי בע"מ ח.פ. 516189677.

 1. מטרת האיגוד:

חזון ומהות הפעילות של האיגוד הינה מתן תמיכה עסקית ומקצועית בתחום המרקום, הכוללת בין היתר את תתי הפעילויות המפורטים להלן ו/או כל פעילות אחרת עליה יחליט האיגוד בהתאם לשיקול דעתו, מעת לעת:

2.1 ייצוג וקידום עובדים ומנהלים בתחום המרקום (כמועדון חברים/איגוד מקצועי)
2.2 הפקת תוכן מקצועי בתחום המרקום;
2.3 קידום, הכוונה ואספקה של שירותי ייעוץ, ניהול, פרסום, ומחקר בתחום המרקום;
2.4 הקמה וניהול של אינדקס ספקים מומלצים ומרקטפלייס נותני שירותים בתחום המרקום;
2.5 קביעת סטנדרטים מקצועיים, קריטריוני הכשרה ותעריפונים בתחום המרקום;
2.6 ייזום וקידום שירותי הדרכה והכשרה בתחום המרקום;
2.7 ייזום וקידום שירותי גיוס והשמת כ"א בתחום המרקום;
2.8 ייזום וניהול כנסים, ימי עיון, סדנאות ואירועים בתחום המרקום;

 1. חברות:
  3.1 החברות באיגוד הינה חברות במועדון החברים העסקי-מקצועי ולא שותפות בחברה בע"מ.
  3.2 אלה כשירים להתקבל כחברים באיגוד:
         3.2.1 אדם עצמאי או תאגיד, שהוא מנהלו או מפעילו של עסק בתחום המרקום.
         3.2.2 שכירים המועסקים בתפקידי מרקום או בתפקיד מקורב לכך.
         3.2.3 אדם או תאגיד אשר עיסוקם אינו בתחום המרקום, אך יש להם עניין עקיף בתחום המרקום במסגרת עיסוקם.

  3.3 על המעוניין להתקבל כחבר באיגוד, להגיש בקשת הצטרפות בכתב להנהלת האיגוד (באמצעות האתר).
         3.3.1 ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר האיגוד או אי קבלתו נתונה בידי הנהלת האיגוד ולפי שיקול דעתה המוחלט, ו/או על פי תנאי הסף בסעיף 3.3.5, וההנהלה תודיע את ההחלטה למבקש במייל;
         3.3.2 מי שנתקבל כחבר האיגוד יהיה חייב לקיים את תקנון האיגוד ואת החלטותיו, לשלם את דמי החבר עבור השנה הקלנדרית השוטפת בהתאם לנהלי האיגוד ובמקרה של תאגיד להודיע בכתב מי יהא נציגו הרשום מטעמו.
         3.3.3 האיגוד ינהל פנקס חברים של האיגוד. חבר המבקש לשנות פרטים בפנקס החברים ו/או בפרסום אודותיו באתר – ייתן על כך הודעה בכתב למזכירות האיגוד או באמצעות מייל/אתר האיגוד.
         3.3.4 יובהר ויודגש למען הסר כל ספק כי תשלום בגין החברות באיגוד איננו מהווה אישור בגין קבלה כחבר באיגוד. כמו כן, במידה ואדם הרוצה להתקבל כחבר באיגוד ישלם דמי חבר ולאחר מכן בקשתו לחברות בארגון תידחה, כספו יוחזר.
         3.3.5 יובהר כי ייתכנו תנאי סף מקדימים להרשמה ולאישור הקבלה לאיגוד, לרבות מילוי שאלון או בקשה לקבלת אישורים – כגון אישור מנכ"ל או סמנכ"ל על תפקיד במשרת מרקום; אישור על שנות וותק מינימליות או בקשה לשליחת קורות חיים (CV); אישור וחוות דעת לקוחות אודות מקצועיות ו/או אמינות מרקום עצמאי או ספק; וכיוצ"ב.
                  האיגוד יגדיר ויעדכן מעת לעת את קיום תנאי הסף ופרטיהם, ואף יכול לבטלם בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 

 1. חובות וזכויות החברים:
  4.1 לשמור ולקיים את התקנות, ההוראות וההחלטות של האיגוד.
  4.2 לשמור על כבוד המקצוע בהתנהלות מקצועית מתאימה, נאותה, הגונה, ישרה, וראויה.
  4.3 לשמור על כבוד העמיתים למקצוע וחברי האיגוד.
  4.4 לשלם את דמי החבר השנתיים בשיעור ובתנאים שההנהלה תחליט עליהם מעת לעת.
  4.5 להשתתף ולתרום בלפחות אחת מפעילויות האיגוד עבור חבריו, במשך השנה הקלנדרית כפי שתפורסמנה מעת לעת.
  4.6 חברי האיגוד זכאים להשתתף בפעילויות האיגוד השונות וכן ליהנות משירותיו ו/או מפרסומיו ו/או משיתופי הפעולה שיקיים ו/או מהידע שיצטבר בנתוניו – בין אם בחינם וללא כל תוספת תשלום מעבר לדמי החבר ובין אם בהנחה ובמחיר מוזל או מסובסד נוסף. יובהר כי אין באמור לגרוע מזכות האיגוד ליזום פעילויות מסוימות המתאפשרות לסוג מסוים של חברים ו/או המוגבלות בכל צורה ו/או דרך אחרת בהתאם        לשיקול דעתו של האיגוד.
  4.7 חברי האיגוד יהיו זכאים להיות חברים (ללא תשלום נוסף או בהנחה, בהתאם לעניין) גם באיגודים נוספים אשר האיגוד יפעל לשיתוף פעולה עימם (לרבות איגודים בינ"ל) ו/או ליהנות מהטבות והנחות של האיגודים הללו (בהתאם לתקנוניהם ולהסדר שיהיה עימם).
  4.8 חברי האיגוד זכאים ורשאים להשתמש בעצם חברותם באיגוד כסטטוס מקצועי ומיצובי ולפרסם עובדה זו לרבות את הלינק לכרטיס החבר שלהם או צילום תעודת החבר – כל עוד הינם חברים באיגוד על פי האמור בתקנון זה – וזאת תחת שמירה והקפדה על זכויות הקניין הרוחני והסימן המסחרי של האיגוד, וללא ציון סופרלטיב או הגדרת-חברות שאינה נכונה או שאינה משתמעת מתעודת החבר.
  4.9 חברי האיגוד זכאים להיות מפורסמים בערוצי הפרסום השונים של האיגוד (אם בחינם ואם בתשלום, וזאת על פי תנאי ופלטפורמות האיגוד הרלוונטיים ועל בסיס מקום פנוי) – וכן רשאים לבקש שלא להתפרסם בערוצים אלו.
  4.10 חברי האיגוד יסווגו לפורומים שונים בהתאם לעמידתם בתנאי סף שיוגדרו לכל פורום ע"י הנהלת האיגוד (כגון ולדוגמה בלבד: מנהלי מרקום שכירים ומנהלים עצמאיים; או חברי איגוד שהם מרקום וחברי איגוד שהם ספקים; מנהלי מרקום מתחום הקמעונאי ומנהלי מרקום מתחום ההייטק; אנשי תקשורת שיווקית ואנשי תקשורת דיגיטלית או חזותית, וכיוצ"ב). חברי האיגוד יחשפו לתכנים, יהנו מהאפשרויות                וישתתפו בפעילויות האיגוד – בהתאם לפורומים אליהם יסווגו.

 

 1. דמי חבר:
  5.1 הנהלת האיגוד רשאית לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
  5.2 הנהלת האיגוד רשאית לפטור חברים מתשלום דמי חבר או להקנות הנחות, מלגות וסבסוד, וזאת על בסיס מעורבותם או תרומתם לאיגוד ו/או על בסיס קריטריונים כלכליים/דמוגרפיים/גיאוגרפיים שייקבעו על ידי הנהלת האיגוד ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  5.3 האיגוד שומר לעצמו את הזכות לשנות את גובה דמי החבר בארגון מפעם לפעם לפי החלטת הנהלת האיגוד, לרבות הצעת הרשמה מוזלת (כמבצעי הרשמה) או במקרה של הרשמה מראש למספר שנים, או בשל שימוש באמצעי או תנאי תשלום המקנה הנחה.
       יחד עם זאת, דמי חבר חודשיים לא ישונו או יעודכנו לחבר משלם באמצע שנת (מחזור) תשלום.
  5.4 האיגוד שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי חבר בגובה שונה – בין חבר שהוא אדם פרטי או עסק עצמאי לבין חבר שהוא תאגיד או שכיר בתאגיד, ו/או בין העוסק בתחום ניהול המרקום לבין ספק מרקום שרק נהנה מהתחום.

 

 1. פקיעת וסיום חברות:
  6.1 פקיעת החברות באיגוד אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לאיגוד מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
  6.2 החברות באיגוד פוקעת –
        במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד או שכיר מטעמו – בגמר פירוקו כדין; בפרישתו מן האיגוד – כאשר הודעת פרישה בכתב תשלח ותימסר להנהלת האיגוד שלושים יום מראש; בהוצאת החבר מן האיגוד על פי תנאי סעיף 6.3.
  6.3 הנהלת האיגוד, תהיה רשאית להחליט על הוצאת חבר מן האיגוד מאחד הטעמים הבאים:
        החבר לא שילם לאיגוד את המגיע לו ממנו; החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של הנהלת האיגוד; החבר פועל בניגוד למטרות האיגוד או בהתנהגות שאינה הולמת את חבריו; החבר פועל באופן פוגעני ונטול הרשאה וסמכות כלפי אחד מחברי האיגוד או ספקיו; החבר מפר את זכויות הקניין של האיגוד; החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר באיגוד;
        החבר אינו עומד בתנאי הסף המקצועיים לחברות באיגוד, על פי אותם תנאים שהוגדרו בעת הרשמתו. הנהלת האיגוד אינה מחוייבת לנמק את החלטתה.
  6.4 הרוצה לבטל את חברותו באיגוד מכל סיבה שהיא ולפרוש – יודיע על כך להנהלה לפחות חודש מראש. אין בביטול החברות בכדי לחייב את האיגוד להחזר דמי החבר ששולמו מראש.
  6.5 למרות האמור בס"ק 6.3 לעיל, לא יוצא חבר מן האיגוד, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני הנהלת האיגוד ו/או לתקן את הטעון תיקון.
 1. מתן הודעות לחבר:
  7.1 הזמנה, דרישה, התראה ו/או כל הודעה אחרת של האיגוד לחבר, יינתנו לו בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לפי הכתובת שימסור במהלך ההרשמה. לפי בקשת החבר בכתב, ישנה האיגוד את מענו/מקום משרדו הרשום בפנקס החברים.
  7.2 יובהר ויודגש למען הסר כל ספק כי הצטרפות ו/או רישום (מסירת פרטים בתהליך ההצטרפות מהווה "רישום") לארגון, מהווה הסכמה מפורשת לקבל דיוור מכל סוג שהוא (לרבות SMS ו/או WHATSAPP ו/או הודעות בפייסבוק ו/או דוא"ל ו/או שיחות טלפון) בשם הארגון.
 1. ועדות:
  8.1 להנהלת האיגוד סמכויות למנות ועדות היגוי מייעצות וניהוליות למטרות מיוחדות, מקצועיות ואחרות. הוועדות תהיינה כפופות לסמכותה של ההנהלה.
  8.2 מעת לעת תחליט הנהלת האיגוד על מינוי ועדות שונות-נוספות או על ביטולן, וכן על מינוי מנהלים או אחראים לועדות אלו או על החלפתם. ייתכן והמינויים יועמדו להשתתפות, מועמדות ובחירה של חברי האיגוד, אך אין התחייבות לכך.
 1. שינוי בתקנות:
  האיגוד רשאי לשנות את התקנון בהתאם להחלטה שתתקבל על ידי הנהלת האיגוד.
  שינויים אלו יתפרסמו באתר האיגוד.
 
 

לתקנון תנאי השימוש באתר 

לתקנון מדיניות הפרטיות

דילוג לתוכן