תקנון שימוש באתר – איגוד המרקום

ברוכים הבאים לאתר "איגוד המרקום הישראלי" הפועל בכתובת www.Marcom.org.il ובכתובות אינטרנט נוספות ואף ערוצי תוכן נוספים (להלן- "האתר"). האתר ויתר פעילויות האיגוד מנוהלים ומופעלים על ידי איגוד המרקום הישראלי בע"מ ח.פ. 516189677 (להלן "האיגוד").  
התקנון שמתעדכן מעת לעת, מגדיר את זכויותייך וחובותייך ביחס לשימוש באתר.
אם אינך מסכים לתקנון זה, הנך מתבקש להימנע מהשימוש באתר ולהמנע גם מלהרשם לאיגוד.
השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין.

 1. הקדמה

חזון ומהות הפעילות של האיגוד הינם מתן תמיכה עסקית ומקצועית בתחום המרקום, הכוללת תתי הפעילויות כפי שמפורטים בתקנון האיגוד המופיע באתר זה,  ו/או כל פעילות אחרת עליה יחליט האיגוד בהתאם לשיקול דעתו, מעת לעת.
השימוש באתר האיגוד, ההרשמה לאיגוד, ובכלל זה כל שימוש בתכנים הכלולים בו ובשירותים ובפעילויות שהוא מציע, מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות שלהלן ותקנון חברי האיגוד (לינק). בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאים אלה, תראה כמי שהסכים לכל התנאים המפורטים בתקנון והתחייבת לפעול לפיהם.

 1. על האתר

האתר מספק מידע ושירותים שונים הנוגעים לאיגוד ולתחומי פעילותו בתחום המרקום המיועד לחברי האיגוד, כך שחלק מתכני האתר מיועדים לחברי האיגוד בלבד.
לאיגוד מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בו יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם. האיגוד רשאי לשנות את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, היקפם וזמינותם של השירותים באתר ללא צורך להודיע על כך מראש.
למען הסר ספק, מובהר כי המידע המוצג באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ עם מומחים או לקבלת חוות דעת מקצועית בתחום הרלוונטי, ואין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.

 1. השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן:
3.1 בשל זכויות קניין רוחני ומסחרי, חל איסור להעתיק, לצלם ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק, לצלם ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים          וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים וכיו"ב, לכל מטרה אחרת – אלא באישור מראש ובכתב של האיגוד, ובמתן קרדיט ברור ובולט;
3.2 אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה. כמו כן, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא המשנה את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע – אלא באישור מראש ובכתב של האיגוד ובמתן קרדיט ברור ובולט;
3.3 אין לקשר לאתר מכל מקור תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
3.4 הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האיגוד ו/או מי מטעמו בגין כל נזק , ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה מכך.
3.5 הנך מתחייב כי התגובות שלך באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

 1. רישום לאתר

שימוש באתר ייתכן ויחייב הזדהות בשם ובסיסמה, או במספר חבר איגוד, שכדי לקבלם, נדרש להירשם לאתר ו/או לאיגוד, למסור פרטים אישיים ולעבור תהליך של אישור. עליך למסור רק פרטים נכונים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש באתר, או את הרשמתך לאירועים ובמקרה הצורך למניעת יצירת קשר עמך. המידע שתמסור בעת הרישום וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר, יישמרו על-ידי האיגוד. אין עליך חובה על-פי חוק למסור את המידע, אך ללא מסירתו לא תוכל להשלים את הרישום. האיגוד לא יעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
לאיגוד מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט מי יאושר להירשם לאתר ו/או לאיגוד ובהתאם למדיניותו המתעדכנת מעת לעת.
כאמור, השימוש בחלקים שונים של האתר, עשוי להיות כרוך בהזנת שם משתמש וסיסמה או פרטי חברות באיגוד. שמור על שם המשתמש והסיסמה או פרטי חברותך בסודיות, בכדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה מעת לעת.
אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
הרישום באתר ו/או לאיגוד, הוא פרטני ולשימושך אישי בלבד ואינך רשאי להעביר את הרשאת השימוש שקיבלת (שם משתמש וסיסמה או פרטי חבר) לאדם אחר כלשהו.

 1. ביטול  רישום

האיגוד רשאי לבטל את רישומך לאתר ואף למנוע ולחסום אותך משימוש באתר ותכניו, לפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי צורך לתת הסבר ו/או נימוק ובין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם מסרת פרטים שגויים.
 • אם לדעת האיגוד הפרת את הוראות תקנון זה או את תקנון חברי האיגוד (לינק).
 • אם לדעת האיגוד ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באיגוד או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של האיגוד והקשורים עימו.
 • לדעת האיגוד, עשית שימוש באתר מתוך כוונה לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
 1. אחריות

השירות באתר מוצע לציבור הרחב "כמות שהוא."as is"  
השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והאיגוד לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אבדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר.
האיגוד ו/או הפועלים בשמו או מטעמו, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת.
ייתכן כי חלק מהמידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. האיגוד אינו אחראי למידע שמתפרסם על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמו. האיגוד לא יישא כלל באחריות למידע, מודעות ו/או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים – ו/או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע שכזה.
האיגוד אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, לא יתקלקלו, או יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, או שיהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי או למאגרי האיגוד.

 1. קבלת דברי פרסומת מהאיגוד

תהליך הרישום שביצעת באתר הכולל מסירת פרטים אישיים, מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דיוור ישיר מהאיגוד ו/או מי מטעמו אל הכתובת שמסרת בעת ההרשמה,  כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. יודגש שמדובר לרבות בכתובת מייל, דואר, ווטסאפ או SMS.
בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לאיגוד על סירובך לקבל דיוור ישיר ממנו, על-ידי משלוח הודעת סירוב ספציפית לפיה הנך מבקש שלא להיות מדוור. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח אליך האיגוד ו/או מי מטעמו.

 1. קישורים

באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
יצוין כי הקישורים נועדים לתועלת ולנוחיות המשתמש בלבד.
מרבית התכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי האיגוד, או מטעמו, והאיגוד אינו שולט או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מפרסם קישורים אלה אינה מעידה על הסכמת האיגוד לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניות שלהם, לחוקיותם, או כל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
האיגוד אינו אחראי לתכנים שכוללים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי האיגוד לאותם האתרים או התכנים המקושרים, לרבות למסמכים ולכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור באתר, נמצא שהקישור עצמו תקין, ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, יחולו שינויים בכתובת האתר המקושר. לפיכך האיגוד איננו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל. האיגוד רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.
אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין האיגוד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאיגוד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

 1. פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר, להלן, מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.  

 1. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ותכניו, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכוש של האיגוד בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו ו/או שהעניקו לאיגוד זכות להשתמש בהם.
חל איסור מוחלט בלהעתיק, לשכפל, להפיץ, לצלם, לסרוק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף עם צד שלישי בכל דרך שהיא ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאיגוד או מבעלי הזכויות האחרים.
במסירת תכנים לפרסום באתר האיגוד הנך מקנה לאיגוד רישיון שימוש – חינם כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לצלם, לסרוק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר ולא באתר, בכל מדינה ובכל מתכונת אלקטרונית או מודפסת. רישיון זה ניתן לאיגוד ללא מתן תמורה כלשהי, לרבות חובת אזכור זהותך, או טובות
הנאה אחרות כלשהן.

 1. שינויים והפסקת פעילות

האיגוד אינו מתחייב לזמינות רצופה וללא תקלות בשימוש באתר.
האיגוד רשאי לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתו את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.  
האיגוד יהיה רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר, יפרסם האיגוד הודעה מקדימה באתר על הפסקת השירותים תוך זמן סביר מראש. עם הפסקת מתן השירותים יחזיק האיגוד את התכנים והמידע הכלולים באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 1. פרסומים רשמיים של האיגוד

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של האיגוד, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון ועדכני, אלא אם צוין אחרת במפורשות באתר.

 1. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את האיגוד ומי מטעמו עבור כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת הוראות התקנון על ידך.  

 1. שינוי בתקנון

האיגוד רשאי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה. הודעה על שינוי בתקנון האתר תפורסם באתר, בדף התקנון, לפני כניסת השינויים לתוקף ומיד לאחריהם. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים, גם אם לטענתך לא ראית ו/או היית חשוף לעדכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר כי האחריות על המשתמש לקרוא את התקנון ולהתעדכן מעת לעת לגבי השינויים והעדכונים שבוצעו בו. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן עליך להפסיק את השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

 1. דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א, ישראל.

 1. תקנון חברי האיגוד

למען הסר ספק, אין בהוראות תקנון זה או מדיניות הפרטיות כדי לגרוע מתוקפו המחייב של תקנון החברים של האיגוד (לינק) בכל הנוגע לחברות באיגוד ולפעילות במסגרתו ו/או לכל תקנון אחר שיחליף את הוראות התקנון.

 

דילוג לתוכן